Regulamin wynajmu domu OKINAWA

I - Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynająć dom. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania rezerwacji, której potwierdzeniem jest wpłata zadatku. 

II - Rezerwacja

1. Warunkiem dokonania rezerwacji domu OKINAWA jest wpłacenie zadatku lub całkowitej kwoty wynajmu.
2. W przypadku, gdy nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek pozostałą kwotę należności należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu u osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
3. Dodatkowo w dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w gotówce w  wysokości 700 zł tytułem zabezpieczenia za  ewentualne  wyrządzone szkody  dokonane podczas wynajmu. Zwrot kaucji nastąpi po stwierdzeniu braku wyrządzonych szkód.

4.W przypadku anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty w wysokości wpłaconego wcześniej zadatku. Zadatek jest bezzwrotny.
5. Termin pobytu można przedłużyć w momencie gdy dom nie jest zarezerwowany przez inne osoby. W tym przypadku należy jak najszybciej powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę odpowiadającą za klucze.

6. Właściciel nie wyraża  zgody na organizację tzw. "wieczorów kawalerskich "  oraz "osiemnastek" na obiekcie. W przypadku zatajenia tego faktu przed  Właścicielem , Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu  rezerwacji domu w dniu przyjazdu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu zadatku. 

III – Ceny
Podana w cenniku domu cena obejmuje:
1. Pobyt w domu ustalonej ilości osób.
2. Zmianę pościeli dla każdego z Klientów.
3. Koszt sprzątania końcowego.
4. Opłatę rezerwacyjną.


Koszt zużycia przez Klienta energii elektrycznej nie jest wliczony w cenę domu i regulowany jest w dniu wyjazdu.

IV - Przyjazd i wyjazd

1. Klienta oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 16:00
2. Opuszczenie domu Okinawa przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godziny 11:00
3. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu klienta – konieczny kontakt telefoniczny
4. Ewentualny pobyt zwierząt powinien być przez Klienta uzgodniony telefonicznie przed przyjazdem.

V – Zasady obowiązujące w czasie pobytu

1. Umowa najmu domu zwarta pomiędzy Właścicielem a Klientem obejmuje wynajem domu i korzystanie z terenu do niego przyległego. 

2.  Klient zobowiązuje się do poszanowania mienia Właściciela oraz ogólnie przyjętego porządku publicznego w tym :

-

przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 – rozumianej jako zakazu grania muzyki, krzyków oraz wytwarzania  innego typu hałasu na zewnątrz domu oraz dopilnowania zamknięcia drzwi i okien w przypadku organizowania biesiad wewnątrz domu w wyżej wymienionych godzinach

W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

-  bezwzględnego zakazu używania petard, fajerwerków i pozostałych materiałów pirotechnicznych we wszystkich dniach roku poza 31 grudnia i 1 stycznia

-  zakazu połowu ryb sprzętem innym niż tradycyjna wędka

- bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w  całym domu 


3. Przebywający na terenie obiektu winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:  

- używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

 - wnoszenia do domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,

 - rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,

 - używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka)

- używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,

 -  jeżdżenia quadami na terenie Ośrodka.  

4. Dzieci na terenie obiektu ( w tym nad jeziorem) powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.

5. Cena usług świadczonych przez Właściciela domu nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie domu przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu, a także starannego przechowywania kluczy, bez dostępu do nich osób trzecich.
7. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe i dokumenty pozostawione w domu i na terenie obiektu.
8. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej należności z tytułu najmu domu także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu. 

9. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać domu w podnajem innym osobom . W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domu (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 

10. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządził w wyposażeniu domu oraz na przyległym terenie. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Właściciela o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. 

11. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Klienta, bez przekazania domu może spowodować roszczenia ze strony Właściciela.
12. Jeżeli w trakcie Państwa pobytu będziecie nie zadowoleni z jakości świadczonych usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Właściciela, proszę natychmiast ten fakt zgłosić, aby móc rozwiązać zaistniały problem. 

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
VI - Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.